Refundacja kosztów szkolenia

_________________________________________________________________________________________________________________________


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zapraszamy pracodawców
i przedsiębiorców do kontaktu

Pomagamy w wykorzystaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy MPiPS

 • jest wsparciem kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

 • ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

 • propaguje zwiększanie inwestycji w potencjał kadrowy w celu zwiększenia konkurencyjności firm i pracowników na rynku pracy.

 

Na co można przeznaczyć środki KFS?

 • na określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • na badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym szkoleniu,

 • na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Kto może się ubiegać o środki KFS?

 • każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 • KFS przewiduje sfinansowanie 100% kosztów kształcenia dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 pracowników)

 • w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

 • kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

W czym pomagamy?

 • pomagamy określić potrzeby szkoleniowe

 • organizujemy profesjonalne szkolenia

 • pomagamy w załatwianiu formalności

 • pomagamy w skompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji

 

Zapraszamy do kontaktu!

_________________________________________________________________________________________________________________________
OZE / ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII / FOTOWOLTAIKA / POMPY CIEPŁA / SZKOLENIE / KURS / UDT / INSTALATOR